ඇසින්දුටු වන්ගේ හෘද සාක්ෂිය හැමවිටම ඇත්තද?

වර්තමාන ලෝකයේ යම් තීරණයකට එළඹී‍දී ප්‍රධානම හා මූලිකම සාධකයන් කරගන්‍ නේ ඇසින් දුටු ‍‍‍‍‍‍දර්ශන. බලන්න මුල් ඡායාරූපය දිහා විතරක් බලල අපි නිගමනයකට එළඹුනානම්......
Related Posts with Thumbnails