ඇසින්දුටු වන්ගේ හෘද සාක්ෂිය හැමවිටම ඇත්තද?

වර්තමාන ලෝකයේ යම් තීරණයකට එළඹී‍දී ප්‍රධානම හා මූලිකම සාධකයන් කරගන්‍ නේ ඇසින් දුටු ‍‍‍‍‍‍දර්ශන. බලන්න මුල් ඡායාරූපය දිහා විතරක් බලල අපි නිගමනයකට එළඹුනානම්......
1 comment:

අනුරාධ said...

itn නිවුස් බලලා. Ada derana බැලුවා ව‍‍‍‍ගේ.

Post a Comment

අදහස් නම් අපිට හුගාක් වටිනවා.........

Related Posts with Thumbnails