ලොව කු‍‍‍‍‍ඩාම කාය වර්ධන ශිල්පියා - Richard Sandrak
මේ Richard Sandrak
(Little Hercules)
උපන් දිනය - අප්‍රේල් 15
උපන් ර‍ට - යුක්රේනය
වෘත්තිය - කාය වර්ධන ශිල්පියෙක් , නළුවෙක්


ඔහු සිය කායවර්ධන ව්‍යයායාම අරඹා ඇත්තේ වයස අවුරුදු හයේ දීය.
මේ වන විට ඹහු වයස අවුරුදු දහඅටේ පසුවන්නේය.
මෙම ඡායා රූප වල අඩංගුවන්නේ වයස අවුරුදු හයේ සිට වයස අවුරුදු දොළහ පමණ කාළය තුළ ඔහු ළැබූ ප්‍රගතියයි.
තවදුරටත් ඔහු ව්‍යයායාම වල යෙදෙමින් මෙම විශ්ම ජනක සිරුරේ අගය තවතවත් ඉහලට නංවමින් සිටියි.

ඔබට තවදුරටත් මෙම ඡායාරූප සැක සහිත නම් පහළින්ම අමුනා ඇති වීඩියෝව නරඹන්න


ඔබ කොතරම් බුද්ධිමත්ද?


*
*
*
*
කරුණාකර
පිළිතුරු
දෙවරක්
පරීක්ෂා
කරන්න
*
*
*
*

ලොව පළමු පියාඹන හෝටලය

"The Hotelicopter features 18 luxuriously-appointed rooms for adrenaline junkies seeking a truly unique and memorable travel experience.
Each soundproofed room is equipped with a queen-sized bed, fine linens, a mini-bar, coffee machine, wireless internet access, and all the luxurious appointments you'd expect from a flying five star hotel. Room service is available one hour after liftoff and prior to landing." The Hotelicopter is due to fly maiden journey this summer (June 26th) with an undisclosed price...
If you are interested, there are three fly tours.

Inaugural Summer Tour - 14 days (Friday, June 26th, 2009 - Friday, July 10th, 2009)

California Tour - 14 days (Friday, July 17th, 2009 to Friday, July 24th, 2009)
Bay/Jamaica, European Tour - 16 days (Friday, July 31st, 2009 to Sunday, August 16th, 2009)

Dimensions Length: 42 m (137 ft)
Height: 28m (91 ft)
Maximum Takeoff Weight: 105850 kg (232,870 lb)
Maximum speed: 255 km/h (137 kt) (158 miles/h)
Cruising speed: 237 km/h (127 kt) (147 miles/h)
Original Mi Range: 515 km (320 mi)
Our augmented Mi Range - 1,296 km (700 mi)So ready for the TRIP ??????


නොපෙනෙන මිනිසා! - (ලුයී බෝලින්)

මෙ‍ම පුද්ගලයා ඔහු විසින්ම වර්ණ ගැන්වී ඇත,
මෙම ඡායාරූප හොදින් නිරීක්ෂනය කරන්න.
කිසිදු සංස්කරණය කිරීමක් සිදුකර නැත.
...
අන්තිම රූපය හොදින් පරීක්ෂා කරන්න.ලොව මිල අධිකම මංගල ඇදුම්

It's Friday. Instead of working (totally beneath bridezilla), we're wedding day dreaming. What would you do if money was no object? Every Friday, we'll feature the world's most expensive wedding items. From million-dollar bouquets to tiaras and trains, you don't want to miss this spendy bridezilla series.

Peacock Dress


peacock-bridezilla-wedding-dress.jpg

We love peacock feathers. In small doses! This wedding dress unveiled at a China wedding expo is made of 2009 peacock feathers. It's valued at 1.5 million dollars. Bridezilla's personal opinion? It's a bit overkill. Peacock feathers should be reserved for bouquets. No bridezilla should show up to her wedding clad in a costumy bird suit. This is a 1.5 million-dollar mistake.

Diamond Dress

diamond-wedding-dress.jpg

No doubt you'll dazzle them on your wedding day, but do you need a $12 million dollars to do it? This 150-carat wedding dress was revealed at the Luxury Brands Lifestyle Bridal show in February of 2006. It looks like a frosted disco ball. Thanks to bridezilla's new favorite Friday reading, the Diamond Blog for bringing this to our attention.

Bridezilla's Pick: The Platinum

platnum wedding dress.jpg

Bridezilla loves everything platinum and this 240,000 dress (in pounds) is no exception. It's spun from silk and platinum thread and was unveiled at the 2008 London Monday as part of the Hatton Garden Jewelry Week. The only trouble is, we couldn't wear this gorgeous gown just once. We'd have to bust it out at every special occasion: Thanksgiving... Christmas... maybe even to the office.

The World's Most Expensive Dress


The World's Most Expensive Dress- Swarovski Dirndl - $127,000

The most expensive dress in the world is the Swarovski Dirndl Dress. Every girl loves to wear ravishing dresses. Now how much you are you willing to spend on a dress for her? Be assured that you will feel that this stupendous sum is well spent when you cast a look when she is wearing this wonderful dress on rare occasions. If you are bent on buying the most expensive dress in the world you will have to pay a dearly sum of $127,000.

What makes this dress so expensive? There are certain things you should pay heed before wondering about the sky high price of this dress. It is made in Munich, southern Germany. As the price tells us this is not a dress purely of fabric, it is also studded with gems. yes, that’s right, gemmed with some 150,000 gems.

Someone who is savvy of fashion wear can spend thousands of dollars on a particular dress. There are many expensive dresses in the market for sale. These dresses may be expensive but are not as much expensive as this. This Cinderella dress is really a work of art. The brilliant ochre color imparts this dress a glamour which is quite other worldly. These rare pieces are a collector’s item. They are the most sought after dress by all who are obsessed by the desire to own something that will make them special in a unique way.

The simplicity is the real beauty of this most expensive dress in the world. The very feel of this dress is sure to give you goose bumps all over and can make you quite ecstatic. It exudes grace and is glamour incarnate. Certainly you are sure to feel on the top of fashion world once you wear this exquisite garment which is rated as the most expensive dress in the world.
World’s Most Expensive Dress Revealed by Malaysian Designer

As expected, a third world country reveals the most glamorous dress in the world. Not Russia (known for it’s extravagant gaudiness) or Italy or Greece, but Malaysia. This is why one must never underestimate an entire country when it comes to fashion.
Malaysian designer Faisol Abdullah has created what could be the world’s most expensive dress.
Valued at $30 million, the masterpiece by Abdullah is adorned with 751 premium diamonds weighing over 1,000 carats all intricately crafted by the renowned Middle Eastern jeweler, Robert Mouawad. Incidentally, Mouawad diamonds are the darlings of Tinsel Town divas like Angelina Jolie and Nicole Kidman.
Mouawad’s pear-shaped 70-carat diamond sets the focus for the maroon tafetta silk evening gown that also features a majestic 6-metre train.
Dubbed the “Nightingale of Kuala Lumpur”, only 500 handpicked privileged guests will get to view the fashion statement debut at the Mercedes-Benz STYLO Fashion Awards Gala on April 3 at the KL Lake Gardens.
And the best part of it all: STYLO International, the dress commissioner, will donate five percent of the sale price to a Gaza fundraising initiative to do their bit for the economy.

The world's most expensive cellular phone - 1million usd

1 million usd! Wah! can buy almost 1000 units Iphone already, i can present to all my 1000 family and friends, even my teachers and maid...

The “Le Million De La Nuit” cellular phone that is manufactured by GoldVish comes in 15 different incarnations, encrusted with diamonds or not depending on your preference, but always made with at least 140 grams of solid gold. It definitely looks more like a piece ofWhy this is so expensive? GoldVish has used only top quality materials in the cell phone’s design, included 18-karat solid gold, available in rose, yellow or white gold, and diamonds, all of D-E color and none less than VVS-1 clarity grade, as certified in the accompanying diamond grading reports.

නංගිලා ඔච්චර කියනකොට අපි කොහොමද මස් කන්නේ? - GO VEG!

මේ අර peta ආයතනයේ වැ‍‍ඩක්.
දන්නවනේ ඉතින් ඒ ගොල්ලන්ගේ සත්ව අවිහිංසාවාදී අදහස් ප්‍ර‍චාරය කරන්නේ පුසිද්ධ/‍ජනප්‍රිය අයගේ හෙළුව පෙන්නලානේ.
මේ පාරනං ටිකක් සභ්‍ය වැ‍ඩක් කරලා............Related Posts with Thumbnails