ලොව සංකිර්ණම දුමිරිය ජාලය - World's most complicated railway line


ලොව සංකිර්ණම දුමිරිය ජාලය ‍වන මෙය ඇත්තේ ජමනියේය. නමුත් මෙහි සිදුවූ කිසිඳු අණතුරක් පිළිබඳව අසන්නට නොලැබීම විශ්මය ජනකය.

Inspite of being such a complicated Railway network, we never hear about any accidents in Frankfurt Germany.ලොව විශාලතම රන් කාසිය -World's BiggestGolden Coin

මේ ලොව විශාලතම රන් කාසියයි. එය ඩොලර් මිලියනයක් මිලකර ඇත.

Here is some amazing pictures of Rarest and World's Biggest Golden Coin amounting to USD 1 Million.
Related Posts with Thumbnails