ඹබත් මෙතරම් දක්ෂද?...........

මේ විදේශීය ශිෂ්‍යයන් කීපදෙනෙකුගේ වැඩක්.
අපි ඉතින් ඔච්චරම දක්ෂ වෙන්න ඹිනෙ නැහැ.
ඔක්කොම බලන්න හිනා කෝටියයි....


Related Posts with Thumbnails