ඉවසීමෙන්/වේදනාවෙන්/උත්සාහයෙන් තොර ජයග්‍රහනයක් නොමැත.
ඉවසීමෙන්/වේදනාවෙන්/උත්සාහයෙන් තොර ජයග්‍රහනයක් නොමැත.පැමිණෙන සියළු බාධක/වේදනාවෙන් ඉවසීමෙන් දරා‍ගන්න. වේදනාව නොව ඔබගේ ඉලක්කය ගැන සිතන්න.
එම පැමිණෙන සියළු බාධක/වේදනාවෙන් සියල්ලටම ද වටිනාකමක් ඹබ හට ලැබෙනු නියතයි. ඒ හැමටම හේතුවක් ඇතිබවද සිහියට ගන්න.
එවිට ඔට හිමි ඔබ පතන ඒ ජය කිරුළ ඒකාන්තයෙන්ම ඔබගේ හිස මතම වේවි.

3 comments:

beenu said...

it is a very good post
keep it up…

Priyanth said...

ලස්සණ අදහසක්

හසුන් said...

වටිනා අදහසක්....

Post a Comment

අදහස් නම් අපිට හුගාක් වටිනවා.........

Related Posts with Thumbnails