අපිට හිතෙන්නැති ඔවුන්ට හිතෙන දේවල්


අම්ම ලග ඉන්නවනෙ පුතේ!


අපිට ඇදකරන්න ‍හිතුව මදි
2 comments:

Anonymous said...

Malli apita Rss Apa Anna Apa Sindiyta http://blog.AnuradhapuraZone.info/

Anonymous said...

mekanan patta

Post a Comment

අදහස් නම් අපිට හුගාක් වටිනවා.........

Related Posts with Thumbnails