සිතුවම් වලට එහා ගිය දෙයක්!!!!

මේවා පැන්සලෙන් ඇදපු සිතුවම්

ඊට එහා ගිය දෙයක් තියෙනව?????
3 comments:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

මේව බැලුවහම අපිට අපි ගැනම හිනායනව.
ඉතින් අපිට මෙ‍‍ානවද අඩු......

Sahan said...

ඇත්ත,
මම හිතන්නේ හැමදේකටම බලපාන්නේ ඕනෑකම හා කම්මැලිකම.

Post a Comment

අදහස් නම් අපිට හුගාක් වටිනවා.........

Related Posts with Thumbnails