ලොව සංකිර්ණම දුමිරිය ජාලය - World's most complicated railway line


ලොව සංකිර්ණම දුමිරිය ජාලය ‍වන මෙය ඇත්තේ ජමනියේය. නමුත් මෙහි සිදුවූ කිසිඳු අණතුරක් පිළිබඳව අසන්නට නොලැබීම විශ්මය ජනකය.

Inspite of being such a complicated Railway network, we never hear about any accidents in Frankfurt Germany.No comments:

Post a Comment

අදහස් නම් අපිට හුගාක් වටිනවා.........

Related Posts with Thumbnails