ලොව විශාලතම රන් කාසිය -World's BiggestGolden Coin

මේ ලොව විශාලතම රන් කාසියයි. එය ඩොලර් මිලියනයක් මිලකර ඇත.

Here is some amazing pictures of Rarest and World's Biggest Golden Coin amounting to USD 1 Million.
No comments:

Post a Comment

අදහස් නම් අපිට හුගාක් වටිනවා.........

Related Posts with Thumbnails