කව්ද හිතුවෙ මෙයා මෙහෙම වෙයි කියලා ?????

ඔබගේ මිනුම කොහොමද?
ලස්සනද? / හුගාක් ලස්සනද?
මේ අවුරුදු 10-15 කලින් ගත් ඡායාරූපයක්.
දැන් ඇය කොයිවගේ ඇත්ද?
ඒ අපි දන්න බොලිවුඩ් නිළි ශිල්පා ශෙට්ටිගේ
ඉස්සර පෙනුම
දැන් කොහොමද!2 comments:

Anonymous said...

ඒ මාර්යිනෙ..............
මේ ෂිල්ප මද?

Anonymous said...

sexy neda?

Post a Comment

අදහස් නම් අපිට හුගාක් වටිනවා.........

Related Posts with Thumbnails